محاسبه وی او دو مکس بر اساس تست پله استرند

توضیح

لطفاً جنسیت و ضربان قلب خود را پس از انجام تست پله استرند وارد کنید.

راهنمای انجام تست پله استرند و استفاده از محاسبه‌گر

تست پله استرند برای سنجش سطح آمادگی قلبی-عروقی و میزان وی او دو مکس استفاده می‌شود. برای انجام این تست به پله‌ای با ارتفاع مناسب نیاز دارید. دقت کنید که این تست باید در محیطی امن و تحت نظر متخصص انجام شود.