MHR حداکثر ضربان قلب و ضربان قلب ذخیره

توضیح

قبل از انجام هر فعالیت بدنی برای بیشترین بازدهی، ابزار زیر را به شما توصیه میکنم

یک معیار مهم در تمرینات ورزشی و سنجش آمادگی قلبی-عروقی است. این عدد نشان‌دهنده بیشترین تعداد دفعاتی است که قلب شما می‌تواند در یک دقیقه بطور ایمن بزند، و این میزان بدون خطر برای سلامتی در طول فعالیت بدنی شدید است.