1MR یک تکرار بیشینه

حداکثر وزنی است که یک عضله یا گروه عضلانی تنها قادر است، یک بار بلند کند.

1RM یا یک تکرار بیشینه یک معیار استاندارد در تمرینات قدرتی و وزنه‌برداری است که بیشترین میزان وزنی را نشان می‌دهد که یک ورزشکار می‌تواند برای یک تکرار کامل بدون کمک انجام دهد. این شاخص برای تعیین قدرت بیشینه فرد در تمرینات مختلف مانند پرس سینه، ددلیفت یا اسکوات به کار می‌رود.